Dynasty
Name
Term
Northern Wei
Ba-tuo
跋陀
495-520
 
Seng-chou
僧稠
520-560
 
Zi-yun
资云
Dates unclear
Tang
Zhi-cao
志操
-621-
 
Yi-jiang
义奖
-704-
 
Hui-jue
慧觉
-723-
 
Wei-ji
惟济
-770-
 
Ling-cou
灵凑
-791-
Period of Five Dynasties
Xing-jun
行钧
880-925
 
Hong-tai
宏泰
925-?
Northern Song
Zhi-hao
智浩
?-1059?
 
Zheng-wu Xiao-yu
证悟脩颙
1056-1060
 
Guang-qing
广庆
1084-1087
 
Bao-en
报恩
Bef. 1093
 
Qing-jiang
清江
1101-1105
 
Zhi-tong
智通
Bef. 1111
 
Fo-deng Hui-chu
佛灯惠初
1111-1126
Jin
Shan-ying Fa-he
善应法和
1140-1141
 
Zu-duan
祖端
1145-1160
 
Fa-hai
法海
1161-?
 
Zheng-wu
悟鉴
Around 1179
 
Pu-zhao
普照
1190-1194
 
Xing-chong
兴崇
1204-1208
 
Xu-ming
虚明
1208-1212
 
Xi-xi Hong-xiang
西溪宏相
1212-1215?
 
Dong-lin Zhi-long
东林志隆
1217-1223
 
Guang-zhu
广铸
1224
 
Mu-an Xing-ying
木庵性英
1225-1233
 
Ru-feng De-ren
乳峰德仁
C.1239-1248
 
Xue-ting Fu-yu
雪庭福裕
1249-1255
 
Fu-an Yuan-zhao
复庵园照
Around 1260
 
Yuan-ming
圆明
Around 1270
 
Zu-an Hui-su
足庵慧肃
Around 1268
 
Ling-yin Wen-tai
灵隐文泰
1273-?
 
Lin-zhong Zhi-tai
中林智泰
1282-1290
 
Yue-yan Yong-da
月岩永达
1291-1294
 
Huan-yuan Fu-yu
还原福遇
1295-1299
 
Yue-yan Yong-da
月岩永达
1300-1306
 
Gu-yan Pu-jiu
古岩普就
1313-1317
 
Yue-zhao Jiang-gong
月照江公
Around 1320
 
Ju-an Fa-zhao
菊庵法照
1322-1323
 
Chun-zhuo Wen-cai
淳拙文才
1324-1329
 
Feng-lin Zi-gui
凤林子珪
1332-1335
 
Xi-an Yi-rang
息庵义让
1336-1340
 
Sun-an Hong-yi
损庵洪益
1340
 
Wu-wei Fa-rong
无为法容
1341-1343
 
Chun-zhuo Wen-cai
淳拙文才
1345-1352
 
Hai-yin
海印
Around 1354
Ming
Song-xi Zi-ding
嵩溪子定
1360-1363
 
Song-xi Zi-ding
嵩溪子定
1368-1369
 
Song-ting Zi-yan
松庭子严
1369-1382
 
Ning-ran Zi-gai
凝然子改
1390-1392
 
Ren-shang Yi-gong
仁山毅公
1393-1405
 
Zu-an Zi-ren
竹庵子忍
Bef. 1422
 
Ju-kong Qi-bin
俱空契斌
1449-1452
 
Wu-fang Ke-cong
无方可从
1474-1483
 
Gui-yuan Wu-shun
归源可顺
1498-1499
 
Zhuo-an Xing-chaeng
拙庵性成
1483-1487
 
Gu-shan Ke-xian
古山可仙
1488-1496
 
Jing-an Wu-ta
静庵悟榻
1488-1536
 
Jing-an Wu-ta
静庵悟榻
?-1552
 
Gu-mei Zu-ting
古梅祖庭
1497- ?
 
Gu-mei Zu-ting
古梅祖庭
1501-1505
 
Yue-zhou Wen-zai
月舟文载
1510-1522
 
Zong-lin Yu-tang
宗琳玉堂
1537-1538
 
Zhu-dong Wu-wan
竺东悟万
1552-1558
 
Xiao-shan Zong-shu
小山宗书
1558-1565
 
Yin-shan Xian-gong
隐山贤公
? -1574
 
Huan-xiu Chang-run
幻休常润
1574-1579
 
Wu-yan Zheng-dao
无言正道
1592-1609
 
Rui-guang
瑞光
-1622-
 
Han-hui Hui-xi
寒灰慧喜
1624
 
Bi-an Hai-kuan
彼岸海宽
1639-?
Qing
Bi-an Hai-kuan
彼岸海宽
1646-?
 
Chun-bai Yong-yu
纯白永玉
? – bef. 1664
 
Xin-yun Qing-ning
心云清宁
1742-1750-?
 
Yuan-jin Ling-shan
圆今灵山
Dates unclear
 
Xing-yuan Zhi-wu
行愿智吾
Dates unclear
 
Xin-yun Qing-ning
心云清宁
1742-1750-?
 
Qing-tai Ying-shi
清泰颖石
Dates unclear
 
Heng-lin
恒林
?-1923
 
Miao-xing
妙兴
1923-1927
 
Chun-pu
淳朴
Dates unclear
 
Zhen-xu
贞绪
Dates unclear
 
Xingzheng
行正
1949-1988
 
Yongxin
永信
1988-present